Amine Chemistry of Porous CO2 Adsorbents
Accounts of Chemical Research Year: 2023 DOI:https://doi.org/10.1021/acs.accounts.3c00367
Authors: Thien S Nguyen, Nesibe A Dogan, Haeseong Lim, Cafer T Yavuz
Boronization of Nickel Foam for Sustainable Electrochemical Reduction of Nitrate to Ammonia
ACS Energy Letters Year: 2023 DOI:https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c01139
Authors: Zhonghua Xue, Han-Cheng Shen, Peirong Chen, Guang-Xue Pan, Wei-Wei Zhang, Wei-Meng Zhang, Shi-Nan Zhang, Xin-Hao Li, Cafer T. Yavuz